Po 1 kwietnia 2021 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

jest liczona jako zużycie wody z nieruchomości (nie jako suma zużycia z poszczególnych lokali) . Stanowi to podstawę do ustalenia wysokości opłaty do zapłaty na rzecz gminy. Właściciele lokali zobowiązani są do pokrycia kosztów wynikających ze zużycia wody w danym lokalu, natomiast różnice między zużyciem z lokali a licznikiem głównym, będą rozliczone między wszystkich współwłaścicieli, jako dodatkowy koszt zarządu nieruchomością wspólną.

Po dokonaniu okresowych odczytów wysokość „zaliczek” na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami zaliczka powinna być korygowana (rozliczana) w stosunku do rzeczywistego zużycia wody dla każdego z lokali.

Podstawa prawna – Zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części: 2) odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu”.

W przypadku lokali niezamieszkałych, w których nie jest zużywana woda, właściciel takiego lokalu nie poniesie opłaty z tytułu zużycia wody, ale zostanie obciążony kosztami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z rozliczeniem przez wspólnotę mieszkaniową różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań liczników lokalowych (np. z tytułu zużycia wody do mycia klatek schodowych).

…chcesz wiedzieć więcej korzystaj z naszych szkoleń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Ecodomum Szkolenia