Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat

Wodomierze, które służą na Twojej nieruchomości do rozliczeń za wodę powinny posiadać ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej w postaci cech legalizacji, która wskazuje organ administracji miar, który dokonał legalizacji oraz cecha roczna.

Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Natomiast zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2017 r., poz. 969) – okres ważności legalizacji wyrażony w latach – liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Natomiast termin zgłoszenia do legalizacji ponownej wodomierza po ocenie zgodności liczy się od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie zostało naniesione na przyrządzie podczas dokonywania tej oceny.

…chcesz wiedzieć więcej korzystaj z naszych szkoleń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Ecodomum Szkolenia