Do 31 marca należy rozliczyć opłatę środowiskową za korzystanie ze środowiska jeśli Twoja Wspólnota mieszkaniowa posiada kotłownię gazową lub szambo albo własne ujęcie wody.

Do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska należy złożyć wykaz, który zawiera informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy – do dnia 31 marca następnego roku.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska, podmioty korzystające ze środowiska ustalają wysokość opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na podstawie wielkości rocznych rzeczywistych emisji określonych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, którą prowadzi Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do wykazów za rok 2019, które powinny być przekazane marszałkom województw do 31 marca 2020 r.

Ustaloną przez ciebie w wykazie zbiorczym sumę opłat za korzystanie ze środowiska wpłać na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska do 31 marca następnego roku. 

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, dlatego jeśli nie zapłacisz ich w terminie, urząd przymusowo ściągnie te należności. Wówczas zapłacisz zaległą kwotę wraz z odsetkami za zwłokę.

Pamiętaj!
Nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata  dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia cię to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu.

Nie musisz składać wykazów jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Jeśli nie złożyłeś corocznego wykazu, marszałek województwa wyliczy opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Jeśli dane w złożonym przez ciebie wykazie budzą zastrzeżenia, to marszałek ustali kwotę opłaty, którą musisz zapłacić w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą ze złożonego przez ciebie wykazu.

Twoje zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.

Podstawa prawna:

…chcesz wiedzieć więcej korzystaj z naszych szkoleń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Ecodomum Szkolenia