Właściciel może podpisać kartę do głosowania przy pomocy podpisu elektronicznego.

Zgodnie z art. 23 ustawy u własności lokali (Dz.U 2020 r. poz. 532):

Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarzad; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

Ustawa nie precyzuje formy koniecznej do ważnego oddania głosu, więc zgodnie z jej delegacją w sprawach nieuregulowanych w uowl zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 60 Kc:

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

W świetle przepisów Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450) (Art. 781):

do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Jak zatem wynika z powyższych przepisów oświadczenia woli, a więc również głosy oddawane w glosowaniach nad uchwałami Wspólnoty, mogą być wyrażone również przy użyciu podpisów elektronicznych.

W niniejszej sprawie istotnym elementem rozstrzygnięcia o ważności oddanego głosu jest jednak również weryfikacja autentyczności rzeczonego podpisu elektronicznego. Zgodnie z informacjami zawartymi na rządowych portalach autentyczność podpisów można uzyskać za pomocą portali rekomendowanych na stronach www.gov.pl  – dostawców usług zaufania, w tym portalu WeryfikacjaPodpisu.pl.  

…chcesz wiedzieć więcej korzystaj z naszych szkoleń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Ecodomum Szkolenia